Intensiewe opleiding vir Aktetiksters en “Paralegals”

2018
Datums, pryse &
registrasie inligting
Registreer vir bywoning
Registreer vir self-studie

Doelwit

Om aan aktetiksters en persone wat graag 'n loopbaan as aktetikster en "paralegal" wil volg intensiewe teoretiese en praktiese opleiding te bied en terselfdertyd van 'n loopbaangerigte kwalifikasie te voorsien.

      Twee diplomas in aktepraktyk - ses modules

Basiese Diploma in Aktepraktyk

Geskik vir beginners tot persone wat reeds vir 'n aantal jare in 'n aktepraktyk werk en hul kennis en vaardighede wil verbeter. Dit is die gewildste diploma en lê die basis waarop enige verdere kennis van aktes gebou word.

Inhoud

Module 1
Konvensionele Transportakte
(Teorie)

Module 2
Konvensionele Transportakte
(Praktiese gevallestudie)

Module 3
Verbandregistrasie & Kansellasieprosedure
(Teorie en praktyk)

meer inligting...

Diploma in Aktepraktyk

Geskik vir persone wat reeds die Basiese Diploma gedoen het of reeds vir ongeveer een tot twee jaar in 'n aktepraktyk werk. Meer gespesialiseerde onderwerpe word hierin behandel.

Inhoud

Module 4
Deeltiteltransportakte
(Teorie)

Module 5
Deeltiteltransportakte
(Praktiese gevallestudie)

Module 6
Boedeloordragte
(Teorie en praktyk)

meer inligting...

Drie metodes van aanbieding

Bywoning

Lesings word aangebied te Pretoria, Johannesburg, Kaapstad en Durban.

Sien die datums in registreer bywoning

E-leer (tans slegs in Engels beskikbaar vir Modules 1-3)

Persone wat nie lesings kan bywoon nie kan die e-leer kursus kies. Dit is basies dieselfde as die selfstudie kursus maar met bykomende voordele sonder enige addisionele koste. Jy ontvang steeds ‘n harde kopie van die notas soos by selfstudie. Jy kry egter ook aanlyn toegang tot hierdie kursus waar “power point’ stem illustrasies jou deur die notas begelei (tans slegs in Engels). Skryf enige tyd in. Die enigste vereiste is dat elke module voltooi moet word binne twee maande na registrasie en ‘n diploma binne 6 maande. (Ons beplan ‘n Afrikaanse e-leer kursus vir beskikbaarstelling aan die begin van 2017.)

Selfstudiekursus

Persone wat nie lesings kan bywoon nie, het die opsie om dit deur selfstudie doen. Skryf enige tyd in. Die enigste vereiste is dat elke module voltooi moet word binne twee maande na registrasie en 'n diploma binne ses maande.

Kenmerke van die kursus

  • Beide teorie en praktiese gevallestudies word behandel om te illustreer hoe die teorie in die praktyk toegepas word.
  • Omvattende en gebruikersvriendelike notas met voorbeelde word voorsien wat leerders na afloop van die kursus ook by die werk kan raadpleeg.
  • Die lesings is ontspanne en volg die notas en voorbeelde.
  • Tydens die eerste ses modules vind 'n oopboek-evaluasie plaas om te toets of leerders die werk wat behandel is, verstaan en kan toepas.

Oopboek evaluasie

Leerders word aan die hand van 'n oopboek-toets geëvalueer. Die idee is nie om persone se geheue te toets nie (m.a.w. om te kyk wat hulle uit die kop kan onthou nie), maar eerder om vas te stel of hulle prakties kan toepas wat gedurende die les met hulle behandel is. Daarom mag hulle die notas wat aan hulle beskikbaar gestel is in die evaluasie gebruik, op dieselfde wyse as waarop hulle dit op kantoor sou gebruik.

Silwer- & Goue Sertifikate

'n Silwersertifikaat word uitgereik na die suksesvolle evaluasie van elke module as bewys dat die leerder die vermoë het om die leerinhoud wat op die module betrekking het, te kan toepas.

'n Goue sertifikaat word uitgereik nadat 'n beëdigde verklaring van die leerder se werkgewer ontvang is waarin bevestig word dat sekere voorgeskrewe praktiese werk, verbonde aan die spesifieke module, selfstandig en foutloos afgehandel is.

'n Admininstrasiefooi van R110 (BTW ingesluit) is ten aansien van elke goue sertifikaat en goue diploma wat aangevra word, betaalbaar.

Tydsduur vir bywoning

Elke module van die Basiese Diploma –
  • strek oor een-en-'n-halwe dag elk; en
  • word gedurende weeksdae aangebied.
  • Al drie modules van die basiese diploma word in een week aangebied.

    Modules 4 & 5 van die Diploma strek oor drie vol werksdae en module 6 oor twee vol werksdae.

Taal

Lesings en kursusnotas is volledig in Afrikaans of in Engels.

Afrikaanse leerders mag Engelse lesings met Afrikaanse notas bywoon en omgekeerd, op voorwaarde dat dit spesifiek so by registrasie aangetoon word.

Aanbieder

Die lesings word aangebied deur Melissa Smit, 'n senior aktetikster met jarelange praktiese ervaring.

Module 7 – Serwitute, Onderverdeling en Konsolidasie van eiendom

Module 8 - Opening van 'n Deeltitelregister (Deeltitelskema)

Module 9 - Opening van 'n Dorpsregister (Dorpstigting)

Module 4 - Deeltiteltransportakte (Teorie)

Module 5 - Deeltiteltransportakte (Praktiese gevallestudie)

Module 6 - Boedeloordragte

Module 1 - Konvensionele Transportakte - teorie

Module 2 - Konvensionele Transportakte - praktiese gevallestudie

Module 3 - Verbandregistrasie & kansellasieprosedure

Die 2011 brosjure is nog nie beskikbaar nie. Inligting op ons webblad is volledig en op datum.