Praktiese aktevervaardiging vir kandidaat-prokureurs en
nuwe toegelate prokureurs

is ‘n kursus in reaksie op die volgende vrae –

 • Wil jy meer kennis opbou oor die praktiese aspekte van aktevervaardiging?
 • Benodig jy ‘n beproefde stelsel om jou aktewerk met selfvertroue te doen?
 • Sukkel jy met die finansies van ‘n aktelêer?

Indien jou antwoord “ja” is, dan is hierdie praktiese drie-dae kursus in Praktiese Aktevervaardiging net vir jou!

Wat is die doel van hierdie kursus en wie behoort by te woon?

Die doel van hierdie kursus is om praktiese opleiding te bied aan -

 • kandidaat-prokureurs en nuwe toegelate prokureurs wat ‘n nuwe werk in ‘n akte-afdeling begin, of
 • enkelpraktisyns wat sonder ‘n aktetikster werk

Wat is die omvang van die kursus?

Dit behandel die registrasie van ‘n konvensionele transport- en verbandakte vanaf die opening tot die sluiting van ‘n lêer.

Praktiese aktevervaardiging

Hierdie kursus is gebasseer op ons opleidingskursusse vir aktetiksters. Dit dek die praktiese werk van ‘n aktetikster, maar dit is aangepas om kosbare tyd te bespaar. Dit word gedoen deur die teoretiese kennis waaroor kandidaat-prokureurs, prokureurs en/of transportbesorgers reeds beskik in aanmerking te neem. Verder word die gebruiklike tyd vir evaluering by tiksterkususse uitgeskakel.

Kursusinhoud

 • Registrasie van ‘n voltitel-transportakte:
  Die volgende word terselfdertyd behandel:
  • insluitend die registrasie van ‘n deeltiteltransportakte
  • hantering van die finansies van ‘n transaksie
  • ‘n beproefde stelsel vir die registrasie proses (m.a.w. die stappe wat gevolg moet word)
  • korrespondensie
  • opstel van toepaslike-, ondersteunende- en registrasiedokumente
 • Verbandregistrasie en kansellasieprosedure - (teorie en praktyk)
  Sien kursusinhoud

Metode van aanbieding

Die kursus bestaan uit ‘n teoretiese en ‘n praktiese deel. Praktiese gevallestudies word bespreek om aan te dui hoe die teorie in die praktyk toegepas word.

 • Kennis van die teoretiese deel word veronderstel. Vir dié doel word ‘n stel notas, waarin die toepaslike teorie bespreek word, vooraf beskikbaar gestel. Kursugangers word aangeraai om vroeg te registreer ten einde die teorie vooraf deur te lees.
 • Die praktiese deel word gedurende die lesings behandel. ‘n Omvattende handleiding word vir dié doel tydens die lesings uitgedeel.
 • Die handleidings kan na afloop van die kursus as noodsaaklike naslaanbron op kantoor gebruik word.

Tydsduur

Die kursus word oor drie weeksdae aangebied.

Engels en Afrikaans

Lesings en kursusnotas is volledig in Afrikaans of Engels. Afrikaanse kursusgangers mag Engelse lesings met Afrikaanse notas bywoon en omgekeerd, op voorwaarde dat dit spesifiek so by registrasie aangetoon word.

Outeurs van die kursus

Die kursus is saamgestel deur Gawie le Roux, Erinda Frantzen en Melissa Smit.

Aanbieders

Die lesings word aangebied deur Melissa Smit, ‘n senior aktetikster met jarelange praktiese ervaring.

Datums

Die datums en vroeë registrasie kan onder Registreer gesien

Sluitingsdatum vir registrasie

Let wel: Registrasie sluit een week voor die begin van 'n kursus.​


 Prys

R3,400 of
R2,900 vir vroeë registrasie

Registreer

Kursusinhoud

Die voorgeskrewe sillabus vir die eksamen in transportbesorging word gedek en word in die volgende afdelings en hoofstukke behandel

Deel 1 - Aktepraktyk en die Akteswet

Hoofstuk 1 - Algemene Agtergrond
Hoofstuk 2 - Oordragprosedure
Hoofstuk 3 - Koopooreenkoms
Hoofstuk 4 - Transportakte
Hoofstuk 5 - Volmag (prokurasie)
Hoofstuk 6 - Serwitute
Hoofstuk 7 - Boedeloordragte
Hoofstuk 8 - Verdelingstransporte
Hoofstuk 9 - Sertifikate van Geregistreerde Titel
Hoofstuk 10 - Dorpstigting
Hoofstuk 11 - Endossemente
Hoofstuk 12 - Verlore Akte
Hoofstuk 13 - Verbandprosedure
Hoofstuk 14 - Verbandakte
Hoofstuk 15 - Algemeen

Deel 2 - Deeltitel en Aktekantoorprosedure

Hoofstuk 1 - Deeltitels
Hoofstuk 2 - Aktekantoorprosedure

Deel 3 - Aktepraktyk en Ander Toepaslike Wette

Afdeling A - Die Groot Vyf

Hoofstuk 1 - Huweliksgoedere
Hoofstuk 2 - Vervreemding van Grond
Hoofstuk 3 - Onderverdeling van Landbougrond
Hoofstuk 4 - Belasting op Toegevoegde Waarde
Hoofstuk 5 - Hereregte

Die 2011 brosjure is nog nie beskikbaar nie. Inligting op ons webblad is volledig en op datum.