Die kursus in aktepraktyk behels...

Beproefde kursusse

Hierdie kursusse word reeds vir meer as vier en twintig jaar landswyd en in Namibië met groot sukses deur regspraktisyns gebruik. Dit is beproefde kursusse soos blyk uit die kommentaar wat ontvang is.

Twee tipes kursusse

‘n Bywoningskursus in Aktepraktyk vir diegene wat graag studieleiding deur lesings wil ontvang om vir die eksamen in transportbesorging voor te berei.

‘n Selfstudie Aktekursus vir diegene wat verkies om op hul eie vir die eksamen voor te berei, sonder om lesings by te woon.

Kenmerke van die Bywoningskursus

Lesings word aangebied te Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, Durban, Bloemfontein en Port Elizabeth.

‘n Spesiale korting op die registrasiefooi is beskikbaar vir persone wat vroeg registreer.

Afrikaanse leerders mag Engelse lesings met Afrikaanse notas bywoon en omgekeerd, op voorwaarde dat dit spesifiek so by registrasie aangetoon word.

Indien jy vantevore self vir die Selfstudie Aktekursus ingeskryf het en in besit is van jou eie stel notas en die lesings wil bywoon, of die kursus vantevore bygewoon het en dit weer wil doen, kan jy ons kantoor kontak vir ‘n kwotasie om vir die bywoningskursus te registreer.

Kenmerke van die Selfstudiekursus

Skryf enige tyd in. Daar is geen afsnydatum vir registrasie nie. Die enigste teikendatum is die eksamendatum.

Kenmerke van die kursusmateriaal

  • Die notas is geskryf met die oog op voorbereiding vir die eksamen in transportbesorging.
  • Dit is ontwerp vir persone wat geen kennis van aktes en geen blootstelling aan ‘n aktepraktyk het nie.
  • Dit is vir selfstudiedoeleindes geskryf en is die mees omvattende stel notas om vir dié eksamen voor te berei.
  • Dit bestaan uit drie dele verduidelikende notas en een stel praktiese voorbeelde.
  • Dit is in Afrikaans of in Engels beskikbaar.
  • Die notas word in ‘n losbladformaat bemark, met ‘n byvoegseldiens teen addisionele koste, sodat die notas met die jongste wysigings op datum gehou kan word.
  • Modelantwoorde van die laaste drie jaar se eksamenvraestelle is ingesluit.
  • Dieselfde stel studienotas word vir beide die selfstudie- en die bywoningskursus gebruik.

Sluitingsdatum vir registrasie

Let wel: Registrasie sluit een week voor die aanvang van ‘n kursus. ‘n Addisionele fooi van R390 is betaalbaar vir laat registrasies by Kaapstad, Durban, Bloemfontein en Port Elizabeth.

Datums vir Bywoning

Sien die datums in registreer bywoning

Outeur en dosent

Die kursus is geskryf en bygewerk deur Gawie le Roux, ‘n prokureur, transportbesorger en entrepreneur van Pretoria. Hy word hierin bygestaan deur Erinda Frantzen, ‘n prokureur, transportbesorger en notaris in die kantoor van Gawie le Roux. Die lesings word ook, DV, deur hulle aangebied.


 Bywoning

R6,900 of
R6,300 vir vroeë registrasie

Registreer vir Bywoning

 Selfstudie

R5,000

Registreer vir Selfstudie

Kursusinhoud

Die voorgeskrewe sillabus vir die eksamen in transportbesorging word gedek en word in die volgende afdelings en hoofstukke behandel

Deel 1 - Aktepraktyk en die Akteswet

Hoofstuk 1 - Algemene Agtergrond
Hoofstuk 2 - Oordragprosedure
Hoofstuk 3 - Koopooreenkoms
Hoofstuk 4 - Transportakte
Hoofstuk 5 - Volmag (prokurasie)
Hoofstuk 6 - Serwitute
Hoofstuk 7 - Boedeloordragte
Hoofstuk 8 - Verdelingstransporte
Hoofstuk 9 - Sertifikate van Geregistreerde Titel
Hoofstuk 10 - Dorpstigting
Hoofstuk 11 - Endossemente
Hoofstuk 12 - Verlore Akte
Hoofstuk 13 - Verbandprosedure
Hoofstuk 14 - Verbandakte
Hoofstuk 15 - Algemeen

Deel 2 - Deeltitel en Aktekantoorprosedure

Hoofstuk 1 - Deeltitels
Hoofstuk 2 - Aktekantoorprosedure

Deel 3 - Aktepraktyk en Ander Toepaslike Wette

Afdeling A - Die Groot Vyf

Hoofstuk 1 - Belasting op Toegevoegde Waarde
Hoofstuk 2 - Hereregte
Hoofstuk 3 - Maatskappye
Hoofstuk 3 - Vervreemding van Grond
Hoofstuk 4 - Belasting op Toegevoegde Waarde
Hoofstuk 5 - Intestate Erfopvolging

Die 2011 brosjure is nog nie beskikbaar nie. Inligting op ons webblad is volledig en op datum.